Los bomberos d’Asturies protesten a les puertes de la Xunta Xeneral

Depués de la fola d’incendios que percorrió tol nuesu país, la situación de los Bomberos d’Asturies y los axustes de plantiyes que tan careciendo dende cuantayá, garró protagonismu mediáticu.

Nesti Especial Informativu treslladámonos a les puertes del Parllamentu Asturianu onde falamos y afondamos nesti tema col secretariu del comité d’empresa, Pelayo Hevia.